. Algemene voorwaarden opleidingen

 

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die u met PMU VDW MAES afsluit. Voordat u zich inschrijft voor een workshop of cursus is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door u aan te melden geeft u aan met de algemene voorwaarden zoals onderstaand beschreven akkoord te zijn gegaan.

 1. TOEPASSELIJKHEID

*Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van PMU VDW MAES voor wat betreft cursussen, workshops, trainingen en opleidingen.

*In deze algemene voorwaarden wordt met “de Deelnemer” bedoeld: iedere deelnemer die bij of via PMU VDW MAES diensten/ producten bestelt en/of afneemt.

*Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop, training of opleiding komt tot stand door het indienen  van een aanvraagformulier door  Deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door PMU VDW MAES. Of door een schriftelijke aanvraag via mail of sociale media waarbij gevraagd wordt naar een trainingsdata en goedkeuring hiervan.

*Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien alle partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 1. OPLEIDINGSTIJDEN

*Aanvangst- en/of eindtijden van opleidingsdagen  worden  door  PMU VDW MAES steeds bij benadering medegedeeld en binden PMU VDW MAES niet.

*Van Deelnemer wordt verwacht altijd zelf rekening te houden met factoren zoals de verkeersdrukte en het weer om tijdig aanwezig te zijn. Indien Deelnemer 60 minuten of meer te laat komt op een lesdag dan zal deze lesdag vervallen – waarbij het lesgeld van de opleiding niet komt te vervallen. Indien er nog een resterend geldbedrag openstaat dient dit dus alsnog volledig voldaan te worden.

 1. ANNULEREN

*Annuleren van een opleiding kan tot 14 dagen voor aanvang van de overeengekomen datum. Annuleren kan enkel schriftelijk: via email, per aangetekend schrijven. De datum van ontvangst door PMU VDW MAES is de datum die van toepassing is voor de annulatievoorwaarden.

*De startdatum van de opleiding staat gecommuniceerd in de opleidingsovereenkomst welke bij inschrijving per mail naar deelnemer is verstuurd.

*Het niet betalen van het lesgeld noch het niet verschijnen op de opleiding gelden niet als annulatie.

*Betaalde reserveringskosten behorende een inschrijving voor een opleiding zijn niet restitueerbaa

*Bij annulatie  door  deelnemer,  minder  dan    14    dagen  vóór aanvang van de opleiding worden annuleringskosten aangerekend welke 50% van het totaal verschuldigde lesgeld omvatten.

*PMU VDW MAES kan beslissen een cursus niet van start te laten gaan wanneer het vooropgestelde minimum aantal inschrijvingen niet wordt bereikt. Aan een ingeschreven deelnemer wordt  in voorkomend geval z.s.m. een nieuwe startdatum voorgesteld en daarvoor  blijven  de betaalde reserveringskosten gelden.

*PMU VDW MAES behoudt zich het recht voor omwille van (wettelijke) organisatorische redenen een opleiding te laten doorgaan in een andere lesplaats of op een ander tijdstip dan oorspronkelijk gecommuniceerd. De Deelnemer wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld, hetzij via mail, hetzij telefonisch. Indien deelnemer de locatie niet kan bereiken kan er een nieuwe startdatum worden voorgesteld en blijven de betaalde reserveringskosten gelden.

*De vorderingen van PMU VDW MAES op  de  Deelnemer  zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

 • Indien na  het  sluiten  van  de overeenkomst met PMU VDW MAES omstandigheden  ter  kennis komen   die PMU VDW MAES goede grond geven te vrezen dat de wederpartij  niet  aan zijn verplichtingen zal voldoen.
 • Indien openstaande facturen/geldbedragen door de Deelnemer onbetaald blijven op de vervaldatum, is PMU VDW MAES gerechtigd, na schriftelijke mededeling, alle verdere leveringen van goederen of uitvoering van diensten op te schorten tot volledige betaling van de facturen. De Deelnemer heeft geen recht op vergoeding van eventuele schade die hij/zij ten gevolge van deze opschorting zou lijden. In deze gevallen kan PMU VDW MAES naar keuze de verdere uitvoering van de overeenkomst opschorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst overgaan, een en ander onverminderd het recht van PMU VDW MAES schadevergoeding te vorderen.
 1. VOORTIJDIG STOPPEN / ONVOORZIENE FACTOREN

*Als Deelnemer, ongeacht welke reden, de opleiding voortijdig afbreekt en/of een van de lesdagen afwezig is, is PMU VDW MAES  niet verplicht tot restitutie van de (resterende) opleidingskosten noch het aanbieden van inhaal mogelijkheden van de gemiste lestijd, dit is ook  van  toepassing  voor geplande terugkomdagen.

*PMU VDW MAES is gerechtigd bij onverhoopte uitval of ziekte of wegens andere onvoorziene omstandigheden van de aangegeven trainer, deze te vervangen door een andere bekwame docent zonder vooraf toestemming van Deelnemer.

*Als PMU VDW MAES wegens onvoorziene omstandigheden een opleiding voortijdig moet afbreken, zal PMU VDW MAES bereid zijn een alternatieve datum voor te leggen aan Deelnemer om de opleiding vooralsnog uit te voeren dan wel een deel van de opleidingskosten te restitueren, overeenkomend met resterende onafgemaakte tijd.

 1. AUTEURSRECHT /EIGENDOMSRECHT

*Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan PMU VDW MAES toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

*Het werkboek wordt maar éénmalig uitgereikt bij de opleiding zelf. U kunt nadien geen kopie of digitale toezending meer ontvangen. De map is uw eigendom en  mag niet gedeeld worden, en tevens mag niks uit het werkboek openbaar gemaakt worden op welke wijze dan ook (social media, derden).

*Alle intellectuele eigendomsrechten op de door PMU VDW MAES aan Deelnemer verstrekte (trainings)methodes, producten en teksten, blijven te allen tijde bij PMU VDW MAES

 1. PRIVACY

*Deelnemer stemt er mee in om alle (bedrijfs-)informatie die ten behoeve van de opleiding zijn uitgewisseld worden vertrouwelijk te behandelen en nooit aan  derden te openbaren.

*Vertrouwelijke informatie zoals in deze overeenkomst omschreven, is informatie die door PMU VDW MAES aan de Deelnemer schriftelijk, mondeling en  visueel ter beschikking wordt gesteld en welke duidelijk is aangemerkt als zijnde vertrouwelijk.

*De opgedane kennis voortkomend uit de opleiding komt voor Deelnemer ter beschikking. Uitgangspunt hierbij is dat de Deelnemer de verworven kennis enkel zal toepassen ten behoeve van zijn/haar eigen persoonlijke dienstverlening als beauty specialist.

*Deelnemer zal alle verstrekte documentatie, zowel schriftelijk, visueel of mondeling, afkomstig van een opleiding niet openbaar maken of openbaar laten maken.

*Deelnemer zal PMU VDW MAES onmiddellijk op de hoogte stellen als  zij inbreuk op het intellectuele eigendom voortkomend uit de opleiding vermoeden of vaststellen door een of meerdere Deelnemer(s).

*Bij overtreding en/of niet nakomen van één of meerdere in dit artikel genoemde verplichtingen van Deelnemer, zal deze ten gunste van PMU VDW MAES, zonder dat ingebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000 (tienduizend euro) verbeuren, alsmede een aanvullende boete van € 1.000 (duizend euro) per dag dat de overtreding na mededeling van de ontdekking daarvan door PMU VDW MAES aan Deelnemer voortduurt, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, onverminderd de bevoegdheid van PMU VDW MAES om volledige schadevergoeding, alsmede nakoming te vorderen.

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID

*PMU VDW MAES zet zich in voor een goede uitvoering van de opleidingen en zal Deelnemer zo goed mogelijk voorbereiden en trainen, in lijn met de kennis en vaardigheden van de trainer(s).

*PMU VDW MAES kan geen garanties geven omtrent de zelfstandige uitvoering door Deelnemer van de geleerde technieken, op basis van de verstrekte informatie en training. Het gebruik van de informatie verstrekt in het kader van de opleiding en het gebruik van de opgedane kennis uit de training door  Deelnemer geschiedt voor eigen risico en deze vrijwaart PMU VDW MAES  van  aanspraken die mogelijk hieruit kunnen ontstaan.

*PMU VDW MAES is niet aansprakelijk     voor       gevolgschade, persoonlijke schade of letsel van personen, direct of indirect ontstaan ten gevolge van of verband houdende met het gebruik en de verwerking van kennis die Deelnemer ten behoeve van een opleiding ter  beschikking heeft gekregen.

*PMU VDW MAES aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of vermissing van eigendommen van Deelnemers en/of modellen, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens  de  opleiding, noch na het deelnemen.

*Alle schade toegebracht door de deelnemer aan het gebouw, het meubilair, etc. hetzij moedwillig, hetzij door onachtzaamheid, zal op kosten van de deelnemer of haar/zijn wettelijke vertegenwoordiger worden verhaald.

*De deelnemer is aansprakelijk voor beschadiging, hetzij moedwillig, hetzij door onachtzaamheid aan kleding en eigendommen van derden.

 

 1. BESCHADIGING & DIEFSTAL

*PMU VDW MAES heeft het recht  van  de  cursist  een  schadevergoeding  te eisen indien de  cursist  meubilair, apparatuur,  producten  of  dergelijke  in/aan  het pand beschadigt.

PMU VDW MAES meldt diefstal altijd bij de politie.

 1. TEVREDENHEID

PMU VDW MAES streeft permanent naar continuïteit en verbetering van klantvriendelijkheid en de kwaliteit van aangeboden opleidingen en diensten. Mocht Deelnemer suggesties ter verbetering hebben, is een van de medewerkers van PMU VDW MAES een eerste aanspreekpunt en zullen suggesties van Deelnemer intern gecommuniceerd. In de mate van het mogelijke is PMU VDW MAES steeds bereid te veranderen om te verbeteren.

Indien Deelnemer ontevreden is over de gang van zaken, de inhoud van de opleiding, de trainer of de organisatie van je opleiding, dan signaleert Deelnemer dit best zo snel mogelijk, zodat tezamen met de partijen naar een passende oplossing gewerkt kan worden.

In het ergste geval dat partijen niet gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen kan Deelnemer stappen ondernemen zoals beschreven via de klachtenprocedure.

 

 1. KLACHTEN

*Klachten betreffende facturen of betalingsuitnodigingen van PMU VDW MAES dienen schriftelijk aan  PMU VDW MAES te worden toegezonden binnen veertien dagen na factuurdatum, zo niet is de schuldvordering voortkomend uit deze facturen onbetwist.

*Klachten betreffende gebreken in de uitgevoerde   diensten    dienen    schriftelijk aan PMU VDW MAES te worden toegezonden, zo spoedig mogelijk en  ten  laatste binnen de 2 dagen na de geleverde dienst.

 1. OVERIG

*Als Deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een opleiding, heeft PMU VDW MAES het recht om Deelnemer te verwijderen uit de opleidingsruimte / pand. Daarbij behoud PMU VDW MAES het recht de Deelnemer te weigeren voor andere opleidingen. Indien deelnemer door verhindering van de les / veroorzaken overlast een resterend deel van de opleiding niet heeft afgerond vervalt hiermee niet de verplichting tot betaling van het volledige lesgeld. Indien het lesgeld reeds volledig voldaan is, komt Deelnemer niet in aanmerking voor restitutie van het lesgeld.

*Deelnemer meegebracht Modellen dienen geen contra-indicaties te hebben en alle voorzorg regels in acht te hebben genomen, alsmede alle nazorg adviezen op te volgen. Al deze regels staan omschreven in de opleidingsbrochure en op website WWW.MEDICINK.BE.

*Deelnemer meegebrachte modellen mogen enkel aanwezig zijn tijdens het praktijk gedeelte van een opleiding en niet tijdens het theoriegedeelte.

*In alle locaties van PMU VDW MAES gelden huisregels opgenomen in een regelement welke u kunt opvragen via info@medicink.be

 1. WIJZIGINGEN / AANVULLINGEN

 *Wijzigingen en/of aanvullingen van de bepalingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend, indien schriftelijk overeengekomen. De rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst zijn niet overdraagbaar, voor zover niet anders is bepaald in deze overeenkomst.

 1. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

*Geschillen met betrekking tot deze overeenkomst of met betrekking tot al hetgeen daarmee  verband  houdt  of   daaruit voortvloeit,  zullen  aan  de  bevoegde   rechter in België worden voorgelegd.

 

PMU VDW MAES

 BEEKSTRAAT 78

9968 BASSEVELDE

Belgie

info@medicink.be

www.medicink.be

+32 497768587

BTW   BE 0769690545

 

 

Maak een afspraak
Chat openen
1
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?